Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Oryginalne osiągnięcia

Oryginalne osiągnięcia

Do swoich oryginalnych osiągnięć zaliczam:

• kompleksową analizę porównawczą zagadnień związanych z metrologią pola elektromagnetycznego (PEM) w strefie bliskiej i dalekiej,

• analizę czynników ograniczających dokładność pomiarów PEM w polu bliskim oraz możliwość obniżenia błędów pomiarowych,

• analityczne i numeryczne oszacowanie błędu powodowanego wpływem przewodzących płaszczyzn w trakcie pomiarów PEM i wzorcowania czujników w linii TEM,

• wykazanie, że błędy te maksymalizują wielkości rzeczywiste, co wynika tak z metodyki pomiaru jak i własności sond pomiarowych,

• szczegółową analizę wpływu układu ekspozycyjnego na badany obiekt i określenie warunków umożliwiających poprawne transferowanie wyników z zamkniętego układu na warunki swobodnej przestrzeni dla różnych modeli obiektów biologicznych,

• szczegółową analizę wzajemnych oddziaływań między obiektami umieszczonymi w układzie ekspozycyjnym,

• analizę wpływu polaryzacji PEM na ilość pochłanianej mocy i jej wpływ na równomierną absorpcję,

• kompleksową analizę błędów popełnianych w badaniach bioelektromagnetycznych i ich ilościową ocenę,

• opracowanie propozycji nowatorskich metod i rozwiązań technicznych przeznaczonych zwłaszcza do ekspozycji obiektów biologicznych,

• opracowanie koncepcji wzorca niestacjonarnego PEM.